Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Brak komentarzy

Umowa o pozycjonowanie w polskim systemie prawnym

Umowa o pozycjonowanie w polskim systemie prawnym - zdjęcie nr 1

Umowa o pozycjonowanie w polskim systemie prawnym - zdjęcie nr 2

Umowa o pozycjonowanie a polski system prawny

Klienci często zastanawiają się jak wygląda umowa o pozycjonowanie. Postarajmy się zatem przejrzeć polski system prawny w celu ustalenia jakie regulacje omawiają ten problem.

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Brak ustawowej regulacji umowy o pozycjonowanie

W polskim systemie prawnym nie istnieje ustawowa regulacja dotycząca umowy o pozycjonowanie strony internetowej. W związku z powyższym nie istnieją ograniczenia podmiotowe dotyczące zasad jej zawarcia. Oznacza to tyle, że stronami takiej umowy mogą być:

> osoby fizyczne (np. ja);
> osoby prawne (np. spółka akcyjna);
> jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna).

Najpłynniej można jednak to zdefiniować, że stroną umowy o pozycjonowanie może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Dla niewtajemniczonych oznacza to tyle, że jest to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań).

Kim jest pozycjonujący?

W obrocie gospodarczym umowa taka przybiera formę choć jednostronnie profesjonalną. Oznacza to najczęściej, że pozycjonującym będzie wyspecjalizowany w tym zakresie przedsiębiorca, który posiada wszelkie niezbędne narzędzia, sprzęt oraz wiedzę aby takie usługi świadczyć. Warto zatem już na etapie poszukiwania firmy pozycjonującej lub przetargu na takie usługi eliminować podmioty, które nie spełniają choć jednego z tych kryteriów.

Kim jest pozycjonowany?

Pozycjonowanym w teorii może być każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych. W praktyce będzie to jednak w większości sytuacji osoba prowadząca działalność gospodarczą, której celem jest wypromowanie swojej firmy w wyszukiwarce internetowej.

Forma umowy o pozycjonowanie

Tak jak już wcześniej wspomniałem w polskim prawie cywilnym nie istnieje żadna ustawowa regulacja dotycząca usług SEO. Zgodnie z doktryną są to zatem umowy nienazwane, czyli takie, których treść nie powinna być sprzeczna z prawem (jej cel, zapisy i efekty nie mogą naruszać żadnych przepisów prawa). W związku z tym nie istnieją ograniczenia dotyczące jej formy. Zaleca się tu jednak zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej, która jest zabezpieczeniem dla obu stron.

Umowa jako instrument prawny

Omawiając ten temat zadajmy sobie pytanie czym jest właściwie umowa o pozycjonowanie. Wyobraźmy sobie zatem, że umówiliśmy się z sąsiadem Panem Zbyszkiem, który posiada wysięgnik koszowy na zawieszenie na ostatnim piętrze budynku naszego baneru reklamowego. Pan Zbyszek posiada wszelki sprzęt, narzędzia i wiedzę aby wykonać tą usługę należycie. W gruncie rzeczy, dzięki jego wsparciu będziemy mogli cieszyć się naszą reklamą w najlepiej widocznym miejscu na osiedlu. Nasz kontrakt z sąsiadem możemy zatem w całości nazwać instrumentem prawnym, który wykorzystując umiejętności i zasoby jego firmy wpływa na nasz marketing tradycyjny. Przechodząc zatem do zdefiniowania przedmiotu usługi pozycjonowania możemy powiedzieć, że jest ona zwyczajowym instrumentem prawnym z gałęzi usług promocyjnych, który przy wykorzystaniu Internetu jako medium przyczynia się do popularyzacji danego serwisu przez zwiększenie jego widoczności w wyszukiwarce.

Świadczenia charakterystyczne w umowie SEO

Najbardziej charakterystycznym świadczeniem jest świadczenie pozycjonującego. Polega ono na zobowiązaniu się do działań, których celem będzie polepszenie widoczności witryny w wyszukiwarce. W praktyce proces ten jest stały, co oznacza, że podczas całości trwania umowy pozycjoner będzie przyczyniał się do poprawy pozycji w wyszukiwarce.

Elementy procesu pozycjonowania

Fundamentem dobrego pozycjonowania witryny jest jej optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych. Proces ten polega na modyfikacji kodu strony oraz treści na podstawie wcześniej wykonanego audytu SEO. Poza działaniami w obrębie strony, pozycjonujący najczęściej zapewnia dodanie optymalnej ilości odnośników zewnętrznych, które również korzystnie wpływają na cały proces.

Odpłatność umowy o pozycjonowanie

W obrocie gospodarczym umowy o pozycjonowanie mają zazwyczaj charakter odpłatny. Wynika z tego fakt, że nadrzędnym obowiązkiem pozycjonowanego będzie opłacenie danej usługi. Czy jest to jedyny obowiązek właściciela pozycjonowanej witryny? Nie, poza płatnością nasz kontrahent zobligowany jest do przesyłania wszelkich potrzebnych informacji, kodów dostępu czy strategii planowanych zmian, które to zapewnią agencji SEO możliwość należytego wykonania usługi będącej przedmiotem danej umowy. Dodatkowo właściciel domeny musi zapewnić, że nie będzie bez poinformowania pozycjonera zmieniał lub usuwał plików umieszczonych na serwerze oraz, że będzie utrzymywał on aktywną domenę serwisu przez cały okres obowiązywania danej umowy. Jest to odniesienie się wprost do art. 354 § 2 k.c., który określa reguły wykonywania zobowiązań. Jeżeli chodzi o sam charakter rozliczenia to w obecnych czasach preferowany jest pakiet abonamentowy w umowie na oznaczony czas, który zastępuję wcześniejsze metody płatności za efekt.

Wyznaczenie opiekuna

Nie istnieją zapisy, które regulowałyby kto po stronie pozycjonującego miałby być odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem. Jest to zazwyczaj włączane stosowną klauzulą do umowy. Po lekturze wcześniejszych akapitów można by było wysnuć teorię, że to pozycjoner prowadzący działania na danej stronie jest odpowiedzialny za kontakt z klientem. Nie jest to jednak zwyczajowo przyjęte, gdyż profesjonalne agencje SEO posiadają najczęściej wyspecjalizowaną kadrę zajmującą się obsługa klientów. Jeżeli w umowie nie ma wyznaczonej osoby do kontaktu wtedy pozycjonowany może kontaktować się bezpośrednio z właścicielem firmy lub jego prokurentem. Także po stronie pozycjonowanego powinna być wyznaczona bezpośrednia osoba do kontaktu, co zabezpieczy należyte wykonanie usługi i ułatwi kontakt między stronami.

Opiekun w modelu Verseo

W naszej agencji do tematu kontaktu z klientem podchodzimy kompleksowo. Oznacza to, że każdy klient ma tu wyznaczonego opiekuna od początku trwania umowy. Jest to specjalista, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomoże pozycjonowanemu w każdej sytuacji dotyczącej umowy. Model ten zapewnia płynność pracy pozycjonera, który może skupić się na działaniach związanych z poprawą widoczności danego serwisu. Taki podział obowiązków to komfort zarówno dla klienta jak i naszych specjalistów. Wiadomo przecież, że praca w sprzyjających warunkach zapewnia najlepsze efekty i tak właśnie jest w Verseo.
Odpowiedzialność przy umowie o pozycjonowanie
W związku z tym, że nie istnieje regulacja dotycząca umów SEO, do następstw niezrealizowania wywiązujących się z niej zobowiązań stosuje się odpowiedzialność ex contractu.

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. – art. 471. – Odpowiedzialność ex contractu

W pewnych sytuacjach stosuje się tu również odpowiednio przepisy o umowach wzajemnych. Strony mogą jednak omawianą odpowiedzialność rozszerzyć lub ograniczyć co związane jest ze swobodą umów. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 473 § 2 k.c. strony nie mogą wyłączyć odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie. Warto także pamiętać, że przyjmowany w niektórych umowach SEO sposób określenia wynagrodzenia polegający na płatności tylko za rzeczywiście zrealizowaną usługę nie oznacza, że doszło tym samym do przyjęcia przez niego odpowiedzialności za osiągnięcie określonego rezultatu, który często nazywany jest przez prawników biznesowym efektem usługi. Oznaczenie sposobu zapłaty trzeba tutaj odróżnić od zmiany zasad odpowiedzialności kontraktowej z tytułu nienależytego wykonania umowy lub jej niewykonania. Jeżeli w umowie jakieś świadczenie ma charakter niepieniężny możliwe jest też zastrzeżenie kary umownej.

Umowa na czas oznaczony czy nieoznaczony?

To pytanie zadają sobie bardzo często firmy chcące aby ich strony były pozycjonowane. Ten temat jest wyraźnie określony w przepisach prawa cywilnego. Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów – niezwłocznie po wypowiedzeniu. Zwyczajowo dogodniejszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy na czas określony z możliwością przedłużenia współpracy.

Umowa o pozycjonowanie a zaufanie

Zanim będziemy się zastanawiać, jak zapiszemy poszczególne przepisy w naszej umowie musimy zdać sobie sprawę z tego, że najbardziej istotnym elementem jest wybór właściwej agencji SEO. Jeżeli powierzymy pozycjonowanie własnej strony internetowej zewnętrznemu podmiotowi stawiajmy na uznane marki, które są doceniane na wielu płaszczyznach. Grunt to wejście we współpracę z kimś, kto tak samo jak i my chce osiągnąć obopólny sukces. W takim przypadku nie będziemy musieli się bawić w kruczki prawne.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany