I. Postanowienia wstępne

 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług VERSEO (dalej zwane „Ogólnymi Warunkami”) stanowią treść umowy ramowej między korzystającym z usług VERSEO (dalej zwanym „KLIENTEM”), a Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3 (60-122 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000910174, posiadającą NIP: 7773257986 (dalej zwaną „VERSEO”).
 2. Ogólne Warunki stanowią ponadto regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim usługa na rzecz KLIENTA wykonywana jest drogą elektroniczną. Ogólne Warunki znajdują zastosowanie także do wszelkich innych usług znajdujących się w ofercie VERSEO, chyba, że dla danej usługi przewidziane są warunki szczególne, które nie zawierają odesłań do niniejszych Ogólnych Warunków. Treść warunków szczególnych jest dostępna w odpowiednich usługach i jeśli KLIENT korzysta z tych usług, warunki szczególne stanowią część umowy między KLIENTEM a VERSEO.
 3. Ogólne Warunki nie mają zastosowania do KLIENTÓW będących osobami fizycznymi, korzystających z usług VERSEO w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Korzystanie z usług VERSEO przez KLIENTA wymaga posiadania przez KLIENTA statusu przedsiębiorcy.
 4. Korzystanie z usług VERSEO drogą elektroniczną wymaga dysponowania przez KLIENTA systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
  • dostęp do Internetu,
  • możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do serwisu VERSEO, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
  • posiadanie dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres zgłoszono do VERSEO.
 5. Do korzystania z niektórych Usług potrzebne jest założenie Konta w Serwisie VERSEO lub jego częściach (serwisach zależnych) należących do VERSEO. Usługi, których świadczenie uzależnione jest od założenia Konta określone zostały w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 6. Użytkownik korzystając z Serwisu VERSEO oraz serwisów zależnych VERSEO (w tym panelu administracyjnego) zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
  • korzystania z Serwisu VERSEO bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
  • korzystania z Serwisu VERSEO w sposób sprzeczny z Ogólnymi Warunkami, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  • korzystania z Serwisu VERSEO w sposób nienaruszający prawa VERSEO, innych klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  • dostarczania przez lub do danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Serwisie VERSEO i jego częściach,
  • w przypadku logowania do Serwisu VERSEO posługiwania się danymi, do których wyłączne prawo dostępu ma KLIENT.
 7. Następujące sformułowania użyte w Ogólnych Warunkach mają następujące znaczenie:
  • Wyszukiwarka internetowa – program lub strona internetowa, której podstawowym zadaniem jest umożliwienie znalezienia poszukiwanej informacji w sieci internet.
  • Domena internetowa – unikalny adres internetowy, pod którym znajduje się strona internetowa KLIENTA.
  • Strona internetowa KLIENTA – treść oraz wszelkie materiały umieszczone pod domeną internetową KLIENTA, wskazaną w Umowie/Formularzu Zamówienia.
  • Umowa – umowa o świadczenie Usług wraz z ewentualnymi załącznikami, zawarta pomiędzy VERSEO a KLIENTEM, niezależnie od jej nazwy; przez Umowę rozumie się również dokument nazwany przez strony jako „Formularz Zamówienia”, a tym samym ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach mowa jest o Umowie należy rozumieć przez to również Zamówienie.
  • Usługi – świadczone dla KLIENTA przez VERSEO w ramach Serwisu VERSEO usługi określone w punkcie II Ogólnych Warunków.
  • Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań KLIENTA wobec VERSEO z tytułu wykonywania Usług.
  • Serwis VERSEO/Serwis – platforma internetowa prowadzona przez VERSEO, w ramach której KLIENT może złożyć Zamówienie na świadczenie Usług określonych w punkcie II Ogólnych Warunków.
  • Platforma VCM – część Serwisu VERSEO (serwis zależny VERSEO) w ramach której możliwe jest świadczenie Usług określonych w punkcie II.4-II.6 Ogólnych Warunków (platforma do optymalizacji kampanii) do której kieruje Serwis VERSEO.
  • Konto Verseo Campaign Menager / Konto VCM w pełni aktywowane, prowadzone dla KLIENTA przez VERSEO będące częścią platformy internetowej VCM konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane KLIENTA oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, umożliwiające świadczenie na rzecz KLIENTA Usług określonych w punkcie II.4-II.6 Ogólnych Warunków, w zależności od wybranego przez KLIENTA typu Konta.
  • Serwis Akademia Wiedzy VERSEO / Akademia Wiedzy – część serwisu VERSEO (serwis zależny VERSEO), w ramach której KLIENT może skorzystać z bezpłatnych oraz płatnych materiałów edukacyjnych oferowanych przez VERSEO.
  • Konto Akademii Wiedzy VERSEO / Konto Wiedza – w pełni aktywowane, prowadzone dla KLIENTA przez VERSEO będące częścią serwisu Akademia Wiedzy VERSEO konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane KLIENTA oraz informacje o jego działaniach w ramach Akademii Wiedzy, umożliwiające świadczenie na rzecz KLIENTA Usług określonych w punkcie II.7 Ogólnych Warunków.
  • Porównywarka – platforma internetowa (serwis zależny VERSEO) w domenie Verseocss.com prowadzona przez VERSEO, służąca do prezentacji, promocji, reklamy towarów oferowanych przez KLIENTA prowadzącego Sklep internetowy. Usługi w ramach porównywarki określone zostały w odrębnym Regulaminie.
  • Cennik – lista oferowanych Usług wraz z ich opisem oraz cenami umieszczona odpowiednio do świadczonych Usług w serwisach VERSEO oraz serwisach zależnych VERSEO.
 8. O ile nie postanowiono inaczej w treści Umowy sformułowania wskazane w punkcie I.7 powyżej użyte w Umowie mają znaczenie wskazane powyżej.
 9. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych Usług może określać Umowa zawarta z KLIENTEM.

II. Wykaz Usług VERSEO

VERSEO świadczy następujące Usługi:

 1. Pozycjonowania stron internetowych – polegające na podejmowaniu czynności mających na celu zapewnienie Stronie internetowej KLIENTA jak najwyższej pozycji (miejsca) w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki dla określonych wyrażeń kluczowych
 2. Audytu pozycjonowania stron internetowych – analizy w zakresie pozycjonowania Strony internetowej celem której jest między innymi analiza stopnia dostosowania Strony Internetowej KLIENTA do wymagań wyszukiwarek www, przekazanie zaleceń, wniosków oraz proponowanych rozwiązań.
 3. Audytu kampanii internetowej – analizy konta Google Ads, Facebook oraz innych kanałów social media pod kątem ustawień koniecznych do poprawnego działania konta reklamowego KLIENTA, jak również przekazanie zaleceń, wniosków oraz proponowanych rozwiązań.
 4. Kampanii internetowej – polegające na uruchomieniu i obsłudze cyklicznej kampanii reklamowej, opartej na linkach sponsorowanych w wybranych przez KLIENTA mediach (kanałach) internetowych;
 5. Kampanii social media – polegające na uruchomieniu i obsłudze cyklicznej kampanii reklamowej w wybranym przez KLIENTA kanale social media;
 6. Anti Click Fraud – polegające na instalacji oraz konfiguracji narzędzia Anti Click Fraud na wybranym koncie Google Ads według wybranego modelu klików miesięcznie;
 7. Akademii Wiedzy – polegające na dostępie do bazy wiedzy VERSEO, w ramach której VERSEO udostępnia materiały informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym w ramach wybranych modułów zgodnie z punktem VI.7 Ogólnych Warunków);
 8. Porównywarki Verseocss.com – udostępniania miejsca w serwisie zależnym VERSEO celem porównania towarów zamieszczanych przez KLIENA, służącą do prezentacji, promocji, reklamy towarów oferowanych przez KLIENTA prowadzącego Sklep internetowy.
 9. Copywritingu treści – prowadzenia działań w zakresie public relations, tworzenia treści na rzecz i w imieniu KLIENTA w przestrzeni internetowej.
 10. Usługi dodatkowe – usługi świadczone na rzecz KLIENTA ustalane indywidualnie z KLIENTEM w drodze elektronicznej i zatwierdzone przez VERSEO.

III. Zasady dostępu do Usług VERSEO

 1. KLIENT zamawia Usługę i określa jej parametry w udostępnionym mu formularzu elektronicznym bądź składanym w formie pisemnej lub dokumentowej, bądź po zarejestrowaniu Konta w Serwisie („Zamówienie Usługi”). VERSEO potwierdza przyjęcie Usługi do wykonania w drodze podpisania formularza w formie pisemnej lub dokumentowej bądź elektronicznego potwierdzenia zamówionej Usługi i umożliwienia KLIENTOWI dokonania zapłaty („Potwierdzenie Zamówienia”). Do zawarcia umowy pomiędzy KLIENTEM i VERSEO dochodzi wskutek:
  • podpisania lub zawarcia w formie dokumentowej Umowy na świadczenie określonej Usługi;
  • wyświetlenia KLIENTOWI Potwierdzenia Zamówienia w procesie nabywania Usługi online i dokonania przez KLIENTA wskazanej opłaty. Brak otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez KLIENTA oznacza, że zawarcie Umowy nie doszło do skutku.
  • założenia konta w procesie nabywania Usługi online i wyboru przez KLIENTA określonej Usługi w ramach konta, dokonania przez KLIENTA wskazanej opłaty, chyba, że świadczenie usługi jest darmowe oraz wyświetlenia KLIENTOWI Potwierdzenia Zamówienia. Brak otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez KLIENTA oznacza, że zawarcie Umowy nie doszło do skutku.
 2. VERSEO rozpocznie świadczenie wybranej przez KLIENTA Usługi zgodnie z Umową, nie wcześniej niż z chwilą wniesienia przez KLIENTA wszystkich należnych opłat wymaganych dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 3. Przy Zamówieniu Usługi, KLIENT oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami i wyraża zgodę na ich brzmienie, Cennikiem Usług, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu VERSEO oraz serwisów zależnych a dane zawarte w Formularzu Zamówienia są pełne i prawdziwe.
 4. Ceny określone w Cenniku Usług podane są w kwocie netto. Do wskazanych kwot należy doliczyć kwotę podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Zasady współpracy

 1. VERSEO może powierzyć wykonanie Usług osobom trzecim. Za działania lub zaniechania osób, którym VERSEO powierza wykonanie Usług, odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
 2. VERSEO wykonuje Usługi zgodnie z Ogólnymi Warunkami, Zamówieniem, założonym przez KLIENTA Kontem, obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 3. VERSEO ma prawo zaprzestać, czasowo wstrzymać świadczenia Usług, w przypadku, gdy prawidłowa ich realizacja zależy od prawidłowego wypełniania obowiązków leżących po stronie poszczególnych dostawców zewnętrznych – niezależnych operatorów (zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w regulaminach świadczenia przez tych operatorów usług) niezbędnych do realizacji Usług określonych w Ogólnych Warunkach, bez prawa do odszkodowania KLIENTA za zakończenie bądź wstrzymanie Usług (np. Google).
 4. W przypadku naruszenia przez KLIENTA Ogólnych Warunków, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym także prowadzenia postępowania związanego z niewłaściwym postępowaniem KLIENTA VERSEO może rozwiązać Umowę z KLIENTEM bądź zawiesić jej wykonywanie bez prawa do odszkodowania KLIENTA za zakończenie bądź wstrzymanie Usług.
 5. Korzystanie z Usług nie daje KLIENTOWI żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do dostępnych treści. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie VERSEO i jego serwisach zależnych w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń VERSEO, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody VERSEO bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody. Zabrania się: dystrybucji, powielania, kopiowania, strumieniowania oraz w innej formie udostępniania materiałów bez zgody VERSEO zarówno osobom trzecim, jak i innym podmiotom.
 6. KLIENT z chwilą wydania materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi przez VERSEO, udziela VERSEO nieodpłatnej licencji na wykorzystanie ich w celu wykonania Usługi. Udzielenie licencji jest nieograniczone w czasie oraz terytorialnie. VERSEO ma prawo wykorzystania materiałów w celu wykonania Umowy, przez użycie w materiałach reklamowych, przez utrwalanie i zwielokrotnianie w każdym rozmiarze, z modyfikacjami treści i obrazu techniką zapisu cyfrowego, w pamięci trwałej komputera, serwera i innego rodzaju nośnikach, a także techniką drukarską. VERSEO ma prawo do rozpowszechniania materiałów w sieci internet w celu wykonania Usługi.
 7. Jeśli do prawidłowego świadczenia określonej Usługi przez VERSEO konieczne jest skorzystanie z oprogramowania należącego do VERSEO, VERSEO udziela KLIENTOWI bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez VERSEO w ramach Usług. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie KLIENTOWI korzystanie ze świadczonych przez VERSEO Usług w sposób dozwolony na mocy niniejszych Ogólnych Warunków. KLIENTOWI nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani dołączonego oprogramowania, ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego, chyba, że KLIENT uzyskał pisemną zgodę VERSEO .
 8. Jeżeli Umowa przewiduje przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji do utworów powstałych w wyniku świadczenia Usług, na rzecz KLIENTA, przeniesienie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji następuje z momentem zapłaty przez KLIENTA na rzecz VERSEO całego należnego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
 9. W przypadku zbycia Strony Internetowej przez KLIENTA lub oddania go do używania osobie trzeciej, osoba ta może wstąpić w miejsce KLIENTA i stać się stroną niniejszej Umowy za zgodą VERSEO udzieloną w formie pisemnej lub dokumentowej.
 10. KLIENT zobowiązuje się do niekorzystania z usług innych firm zajmujących się świadczeniem usług konkurencyjnych do Usługi świadczonej na rzecz KLIENTA przez VERSEO przez okres trwania Umowy jeżeli wykonywanie takich usług mogłoby wpłynąć na prawidłową realizację Usług przez VERSEO.
 11. KLIENT zobowiązuje się konsultować z VERSEO wszelkie zamiary wykonywania we własnym zakresie działań, które mogą wpływać na wykonywanie zamówionej Usługi.
 12. O ile Umowa nie stanowi inaczej KLIENT ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, potrzebnych do świadczenia na jego rzecz Usługi określonej w Ogólnych Warunkach w odniesieniu do wybranej przez KLIENTA Usługi.
 13. Strony zobowiązują się do wzajemnego utrzymywania kontaktu, niezwłocznej wymiany informacji oraz udzielania sobie rzetelnych wyjaśnień w sprawach objętych niniejszą Umową, w razie wątpliwości kontakt powinien nastąpić w stosunku do osób, których dane zostały podane przez KLIENTA.
 14. VERSEO od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00 – telefonicznie pod numerem telefonu: +48 61 307 13 28. oraz pocztą elektroniczną na adres: kontakt@verseo.pl udziela informacji KLIENTOWI w zakresie realizowanych usług.

V. Obowiązki KLIENTA

 1. KLIENT zobowiązany jest:
  • posiadać należyte prawa do posługiwania się oznaczeniami handlowymi (znakami towarowymi, domenami) i materiałami marketingowymi (kreacjami, hasłami, układami graficznymi), niezależnie od formy ich utrwalenia, które zostaną wykorzystane przez VERSEO w związku ze świadczeniem Usług;
  • zapewnić by prowadzona przez KLIENTA działalność, jego produkty oraz ich oferowanie i promocja nie naruszały obowiązujących w trakcie świadczenia Usług przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich;
 2. KLIENT, jeśli uzasadnione jest to rodzajem świadczonej Usługi, udostępni VERSEO aktualne dane dotyczące prowadzonej Strony internetowej niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług. KLIENT zobowiązuje się zapewnić VERSEO dostęp do wyżej wskazanych narzędzi przez cały okres trwania Umowy.
 3. KLIENT będzie utrzymywał ciągłość funkcjonowania Strony internetowej w całym okresie obowiązywania Umowy co wiąże się między innymi z koniecznością utrzymania i opłacenia wskazanej przez KLIENTA domeny Strony internetowej oraz utrzymania i opłacenia hostingu dla tej domeny, jeżeli zachowanie ciągłości funkcjonowania Strony internetowej KLIENTA jest konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi przez VERSEO.

VI. Warunki realizacji poszczególnych Usług

1. Usługa pozycjonowania

 1. Usługa pozycjonowania świadczona jest zgodnie z pakietem wybranym przez KLIENTA.
 2. W celu rozpoczęcia wykonywania usługi pozycjonowania na rzecz KLIENTA, VERSEO wykonuje między innymi następujące czynności: opracowuje indywidualny proces pozycjonowania dla Strony internetowej KLIENTA; weryfikuje i ewentualnie opracowuje optymalizację kodu źródłowego Strony internetowej KLIENTA; weryfikuje i wykonuje zmiany optymalizacyjne w zakresie treści Strony internetowej KLIENTA; analizuje Stronę internetową KLIENTA pod kątem obecności wybranych, szkodliwych wirusów; dodaje KLIENTA do systemu automatycznego generowania faktur oraz raportów wchodzących w skład wybranego przez KLIENTA pakietu; oddelegowuje indywidualnego opiekuna do obsługi Strony internetowej KLIENTA.
 3. VERSEO jest uprawnione do prowadzenia analizy Strony internetowej KLIENTA w celu oceny pod kątem optymalizacji jej wyszukiwania przez Wyszukiwarkę bądź inny kanał internetowy. Jeśli zajdzie taka potrzeba VERSEO zmodyfikuje kod Strony internetowej i dokona jej optymalizacji w celu lepszego jej przyjmowania przez oprogramowanie Wyszukiwarki.
 4. W przypadku odmowy lub braku możliwości dostępu do Strony internetowej, VERSEO uprawnione jest do przekazania KLIENTOWI wytycznych do zmian optymalizacyjnych w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail). KLIENT zobowiązany jest do wprowadzenia wytycznych do zmian optymalizacyjnych w zakresie treści Strony internetowej w terminie 5 dni od ich przesłania do KLIENTA.
 5. KLIENT udostępni VERSEO dostępy do serwera FTP lub SFTP, a także, o ile istnieje – do systemu CMS Strony internetowej, a w przypadku zmiany dostępów, zaktualizowane dane dostępowe jeśli od udostępnienia tych danych uzależnione jest prawidłowe wykonanie Usługi przez VERSEO.
 6. W przypadku zamówienia Usługi w zakresie pozycjonowania stron internetowych, KLIENT oświadcza, że w czasie trwania Umowy, nie będzie stosował na swojej Stronie internetowej automatycznego przekierowania do strony internetowej w innej domenie. KLIENT zobowiązany jest uprzedzać VERSEO o zamiarze wprowadzenia zmian na Stronie internetowej.
 7. KLIENT oświadcza, że w czasie trwania Umowy będzie informował o wszelkich zmianach Strony internetowej mających wpływ na prawidłowe wykonywanie usługi przez VERSEO na co najmniej siedem dni przed planowaną zmianą. W przeciwnym razie VERSEO nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie usługi.
 8. KLIENT przyjmuje do wiadomości, że wynik badania pozycji frazy kluczowej jest aktualny tylko na chwilę badania i nie jest aktualny dłużej niż 24 godziny.

2. Usługa audytu pozycjonowania

 1. VERSEO dokona oceny Strony internetowej KLIENTA pod kątem optymalizacji jej wyszukiwania przez wyszukiwarkę internetową.
 2. KLIENT oświadcza, że na czas przeprowadzenia audytu udostępni VERSEO aktualny dostęp do serwera FTP lub SFTP, a także, o ile istnieje – do systemu CMS Strony internetowej. W przypadku zmiany dostępów, o których mowa – KLIENT udostępni VERSEO zaktualizowane dane dostępowe. W przeciwnym razie VERSEO nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie usługi.
 3. KLIENT zobowiązany jest przez czas prowadzenia audytu nie wprowadzać żadnych zmian na Stronie internetowej, w szczególności nie wykonywać działań dotyczących pozycjonowania we własnym zakresie, a w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian, w tym dotyczących pozycjonowania i mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie usługi przez VERSEO, poinformować o tym VERSEO z co najmniej 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem.

3. Usługa audytu kampanii internetowej

 1. VERSEO dokona analizy konta reklamowego KLIENTA pod kątem ustawień koniecznych do poprawnego działania.
 2. KLIENT udostępni VERSEO dostępy do serwera FTP lub SFTP, a także, o ile istnieje – do systemu CMS Strony internetowej, a w przypadku zmiany dostępów, zaktualizowane dane dostępowe jeśli od udostępnienia tych danych uzależnione jest prawidłowe wykonanie Usługi przez VERSEO. KLIENT zobowiązuje się zapewnić VERSEO dostęp do wyżej wskazanych narzędzi na czas wykonania audytu.
 3. KLIENT zobowiązany jest przez czas prowadzenia audytu nie wprowadzać żadnych zmian na Stronie Internetowej, a w przypadku zamiaru wprowadzenia zmian mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Usługi przez VERSEO, poinformować o tym VERSEO z co najmnie1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem.

4. Usługa kampanii internetowej

 1. Celem usługi jest zapewnienie KLIENTOWI odwiedzin jego Strony internetowej wskazanej w Umowie.
 2. KLIENT oświadcza, że zapoznał się z zasadami reklamy w wybranym kanale komunikacji oraz ze standardami usług świadczonych przez poszczególnych operatorów Wyszukiwarek – dostawców zewnętrznych (np. Google). Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminami świadczenia usług poszczególnych operatorów Wyszukiwarek oraz że akceptuje regulaminy wybranych przez niego operatorów.
 3. KLIENT oświadcza, że jest świadomy, że reklama nie musi się wyświetlać przy każdym wyszukiwaniu danego słowa kluczowego. Fakt ten jest spowodowany warunkami technicznymi określanymi przez operatorów Wyszukiwarek, może być spowodowany także ograniczeniami ze Strony internetowej KLIENTA.
 4. KLIENT ma prawo do zatrzymania kampanii prowadzonej przez VERSEO, jednak oświadcza, iż jest świadomy, że z tego powodu może nie udać się osiągnąć VERSEO celu w postaci ilości kliknięć. Powyższe nie może być podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia należnego VERSEO i tym samym KLIENT zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącania jakichkolwiek kwot.
 5. Kampania może być wstrzymana przez VERSEO w przypadku wykorzystania budżetu w danym okresie rozliczeniowym do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego, co pozostanie bez wpływu na wysokość należnego VERSEO wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie za usługę składa się z określonej opłaty za przewidywany pakiet kliknięć w danym okresie czasu na frazy wymienione w Umowie oraz koszty obsługi kampanii przez VERSEO.
 7. KLIENT zobowiązany jest przekazać VERSEO niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni licząc od dnia zawarcia Umowy, a także przekazywać na bieżąco w całym okresie obowiązywania Umowy informacje oraz dokumenty umożliwiające VERSEO prawidłowe wykonanie usługi. W szczególności KLIENT powinien przekazać VERSEO informacje oraz sugestie w zakresie: tekstów reklamowych, reklam graficznych oraz video, słów kluczowych, parametrów emisji reklam.
 8. VERSEO ma prawo zmieniać tekst reklamowy, celem zwiększenia efektywności reklamy, zgodnie z produktami i usługami KLIENTA.

5. Usługa kampanii w social media

 1. KLIENT oświadcza, że zapoznał się z zasadami reklamy w danym kanale social media, a także z regulaminem obowiązującym w wybranym kanale oraz że akceptuje ten regulamin.
 2. Celem usługi jest prowadzenie kampanii i działań reklamowych w oparciu o wybrany przez KLIENTA kanał w social media.
 3. KLIENT oświadcza, że jest świadomy tego, że reklama nie musi się wyświetlać przy każdym wyświetleniu profilu (strony internetowej KLIENTA). Fakt ten jest spowodowany warunkami technicznymi systemu zgodnie z regulaminami operatorów Wyszukiwarek, może być spowodowany także ograniczeniami ze Strony Internetowej KLIENTA.
 4. Strony ustalają, że w przypadku, gdy okres rozpoczęcia albo zakończenia kampanii przypada w ciągu okresu rozliczeniowego, zarówno budżet jak i cel kampanii liczone są za każdy dzień miesiąca, proporcjonalnie w stosunku miesięcznym.
 5. KLIENT ma prawo do zatrzymania kampanii prowadzonej przez VERSEO, jednak oświadcza, iż jest świadomy, że z tego powodu może nie udać się osiągnąć VERSEO celu w postaci ilości kliknięć. Powyższe nie może być podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia należnego VERSEO i tym samym KLIENT zgadza się na wystawienie faktury zgodnie z Umową, bez potrącania jakichkolwiek kwot.
 6. W przypadku stwierdzenia przez VERSEO niezadowalającego poziomu skuteczności działań reklamowych ma on prawo zmienić tekst i zdjęcie reklamowe, celem zwiększenia efektywności reklamy, zgodnie z produktami i usługami KLIENTA.
 7. VERSEO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyświetlanie tekstu reklamowego na przestrzeniach reklamowych, niezależnie od VERSEO, ani za wszelkie awarie techniczne od niego niezależne, ani za niewyświetlanie się reklamy przy każdym wyszukiwaniu, bądź na każdym komputerze, czy też pozycję reklamy.
 8. W przypadku, gdy usługa jest targetowana, rodzaj targetowania jest zgodny z regulaminem wybranego Operatora (dostawcy zewnętrznego) i VERSEO nie ma na niego wpływu.

6. Usługa Anti Click Fraud

 1. Usługa może być świadczona w związku z zawarciem Umowy prowadzenia kampanii internetowej bądź niezależnie jako odrębna usługa.
 2. KLIENT może najpóźniej na 7 (siedmiu) dni przed następnym okresem rozliczeniowym zrezygnować ze świadczenia usługi, informując o tym VERSEO przy użyciu poczty elektronicznej lub pisemnie.

7. Akademia Wiedzy VERSEO

 1. Usługa może być świadczona na rzecz KLIENTÓW w związku z zawarciem Umowy na świadczenie Usług, o których mowa w punkcie II Ogólnych Warunków, jak i niezależnie od nich.
 2. Akademia Wiedzy VERSEO udostępnia materiały z takich modułów jak: kursy, poradniki, szkolenia, egzaminy, Q&A, narzędzia oraz blog. W ramach poszczególnych modułów VERSEO udostępnia materiały informacyjne o różnorodnej tematyce, w tym treści o charakterze promocyjnym i reklamowym.
 3. Korzystanie z Akademii Wiedzy VERSEO wymaga uprzednio założenia przez KLIENTA Konta Wiedza w Serwisie Akademia Wiedzy VERSEO i zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków oraz Cennika.
 4. VERSEO zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem zamówionej Usługi Akademii Wiedzy Verseo informacji handlowych, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz treści marketingowych, w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Rejestrację w Serwisie rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie Akademia Wiedzy VERSEO, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności adresu poczty elektronicznej.
 6. Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość informująca o rejestracji. VERSEO może wymagać podania dodatkowych danych lub wykonania niezbędnych czynności do rejestracji.
 7. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między VERSEO a KLIENTEM, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych Ogólnymi Warunkami, o ile nic innego nie wynika z odrębnie zawartej Umowy.
 8. Materiały, w ramach Konta Wiedza mogą być udostępniane bezpłatnie oraz za odpłatnością (materiały premium) określoną w Cenniku.
 9. KLIENT może w każdym czasie zrezygnować z posiadania Konta Wiedza, poprzez przesłanie drogą elektroniczną informacji o rezygnacji. Usunięcie Konta Wiedza nastąpi w terminie 72 godzin od momentu otrzymania informacji o rezygnacji, skutkiem czego będzie rozwiązanie Umowy dotyczącej prowadzenia Konta Wiedza, przy czym rozwiązanie Umowy nie zwalnia KLIENTA z obowiązku dokonania rozliczenia (w tym dokonania zapłaty w związku ze złożonymi zamówieniami przez KLIENTA).

8. Copywriting treści

 1. Usługa polega na prowadzeniu działań w zakresie public relations, tworzenia treści na rzecz i w imieniu KLIENTA w przestrzeni internetowej.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez VERSEO prowadzone w ramach Umowy są uwarunkowane od regulaminów i wewnętrznych regulacji poszczególnych systemów portalowych i informacyjnych.
 3. VERSEO jest odpowiedzialne za przygotowanie treści zgodnie z Umową, a każdy tekst może na pisemne życzenie KLIENTA podlegać akceptacji i zatwierdzeniu.

9. Porównywarka Verseocss.com

 1. Usługa polega na udostępnieniu miejsca w serwisie zależnym VERSEO celem porównania towarów zamieszczanych przez KLIENTÓW.
 2. KLIENT za pośrednictwem Porównywarki może prezentować, promować i reklamować towary oferowane w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
 3. Usługa świadczona jest na podstawie odrębnego Regulaminu dostępnego w Serwisie VERSEO.

VII. Warunki korzystania z Platformy VCM

 1. W ramach założenia Konta na Platformie VCM, VERSEO może świadczyć Usługi określone w punkcie II.4-6 Ogólnych Warunków.
 2. Korzystane z Platformy VCM wymaga uprzednio założenia przez KLIENTA Konta VCM w i zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków oraz Cennika.
 3. VERSEO za pośrednictwem Platformy VCM dostarcza dwa typy kont: SELF SERVICE oraz FULL SERVICE w ramach których KLIENT może wybrać poziom Konta (Lokalny, Standard, Rozszerzony, Pro, Enterprise), od którego uzależniony jest zakres świadczonych usług.
 4. Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Platformie VCM, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności adresu poczty elektronicznej.
 5. Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość informująca o rejestracji. VERSEO może wymagać podania dodatkowych danych lub wykonania niezbędnych czynności do rejestracji.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między VERSEO a KLIENTEM, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych Ogólnymi Warunkami, o ile nic innego nie wynika z odrębnie zawartej Umowy.
 7. KLIENT może w każdym czasie zrezygnować z posiadania Konta, poprzez przesłanie drogą elektroniczną informacji o rezygnacji. Usunięcie konta nastąpi w terminie 72 godzin od momentu otrzymania informacji o rezygnacji. Umowa ulegnie rozwiązaniu w momencie usunięcia konta, jednakże nie wcześniej niż po definitywnym rozliczeniu się KLIENTA z VERSEO, chyba, że co innego wynika z Umowy zawartej z KLIENTEM.

VIII. Wynagrodzenie i płatności

 1. KLIENT ma możliwość wyboru form płatności udostępnionych w danym momencie przez VERSEO. Dostępną formą płatności może być:
  • płatność przelewem
  • płatność on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą VERSEO zawarło umowę.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych KLIENT zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.
 3. KLIENT zostanie poinformowany o wysokości opłaty przed jej poniesieniem w formie komunikatu wymagającego akceptacji KLIENTA bądź w formie Cennika załączonego do Ogólnych Warunków.
 4. KLIENT zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VERSEO wynagrodzenia, w wysokościach i terminach wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia, Umowie zawartej w innym trybie. Brak płatności w terminie uprawnia VERSEO do rozwiązania Umowy na świadczenie Usług lub do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz KLIENTA do czasu otrzymania całej kwoty wynagrodzenia należnego mu w danym okresie rozliczeniowym. Wstrzymanie wykonania Usługi nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia przysługującego VERSEO.
 5. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem świadczonej Usługi, VERSEO jest uprawniona do pobierania opłaty aktywacyjnej z tytułu przygotowania projektu świadczonej Usługi.
 6. W przypadku założenia Konta na Platformie VCM i wybrania określonego poziomu Konta w zależności od modelu fakturowania, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie jest płatne w następujący sposób:
  • w przypadku modelu fakturowania jednorazowego wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia przez VERSEO faktury VAT.
  • w przypadku modelu fakturowania miesięcznego wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia potwierdzenia Zamówienia. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Pierwsza faktura wystawiona będzie po złożeniu Zamówienia, nie wcześniej jednak niż w miesiącu poprzedzającym datę startu Usługi wskazaną w Zamówieniu.
  • w przypadku modelu fakturowania za okres 6 miesięcy wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia potwierdzenia Zamówienia.
  • w przypadku modelu fakturowania za okres 12 (dwunastu) miesięcy wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminach wskazanych w Zamówieniu, a w przypadku niewskazania terminów w Zamówieniu, wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 siedmiu dni od dnia potwierdzenia Zamówienia.
 7. Dokonanie zapłaty za usługi w ramach Konta VCM nie podlega zwrotowi.
 8. Tytułem należnych opłat VERSEO wystawi i doręczy KLIENTOWI fakturę VAT. Faktury VAT, będą doręczane KLIENTOWI pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail bądź dostępne w panelu administracyjnym na stronie https://klient.verseo.pl/, do którego dostęp otrzyma KLIENT.
 9. W przypadku Usług, dla których nie jest wymagane założenie Konta, o ile nic innego nie wynika z odrębnych ustaleń KLIENTA z VERSEO wskazanych w Umowie, wynagrodzenie jest płatne z góry co miesiąc, w terminach wskazanych w Zamówieniu. Faktury powinny być zapłacone najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od ich wysłania na podany adres e-mail bądź od dnia ich udostępnienia w panelu administracyjnym udostępnionym KLIENTOWI.
 10. W przypadku Usług, których cena uzależniona jest od rodzaju wybranego przez KLIENTA pakietu, KLIENT zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VERSEO wynagrodzenia zgodnie z wybranym pakietem.
 11. KLIENT, o ile nic innego nie wynika z Umowy, jest czynnym podatnikiem VAT i upoważnia VERSEO do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. KLIENT, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie.
 13. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy VERSEO.

IX. Czas trwania Umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa zawarta jest na czas wskazany w Formularzu Zamówienia. Jeżeli nic innego nie wynika z odrębnych ustaleń KLIENTA z VERSEO, w przypadku, gdy Umowa zawarta jest na czas określony, ostatnim dniem Umowy jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym upływa czas trwania Umowy. Jeżeli Umowa została zawarta na czas określony, a najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed upływem czasu trwania Umowy żadna ze Stron nic innego nie oświadczy na piśmie lub w formie elektronicznej, Umowa ulega automatycznemu przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. O ile nic innego nie wynika z odrębnych ustaleń KLIENTA z VERSEO jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony, każda ze Stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. VERSEO zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy (bez względu na okres jaki została zawarta) w trybie natychmiastowym, w przypadku:
  • naruszenia przez KLIENTA postanowień punktu V. lub IV. 5 , IV.7 , IV.9, IV. 10, IV. 11 Ogólnych Warunków,
  • braku należytej współpracy KLIENTA, uniemożliwiającej bądź poważnie utrudniającej VERSEO prawidłową realizację przedmiotu umowy,
  • zalegania w płatnościach wobec VERSEO za co najmniej jeden okres rozliczeniowy,
  • naruszenia przez KLIENTA zasad korzystania z Serwisu VERSEO oraz serwisów zależnych (Platformy VCM oraz Akademii Wiedzy VERSEO) określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w powyższym punkcie, tj. z winy KLIENTA lub jeżeli KLIENT wypowie Umowę, odstąpi od niej lub w inny sposób ją rozwiąże niezgodnie z postanowieniami Umowy (w tym przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta), KLIENT będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz VERSEO wynagrodzenia za przygotowanie projektu świadczenia Usługi stosownie do wybranej Usługi (opłata aktywacyjna). Powyższe dotyczy również sytuacji, jeżeli Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 5. W przypadku założenia przez KLIENTA Konta, VERSEO udziela KLIENTOWI niewyłącznej, nieprzenoszalnej i obowiązującej na terytorium całego świata, przez okres wskazany w Zamówieniu licencji na korzystanie ze świadczonych w ramach wybranego Konta Usług. Licencja udzielona jest na czas korzystania przez KLIENTA z Konta.
 6. Wraz z rozwiązaniem Umowy VERSEO zaprzestaje swoich działań określonych w Umowie.

X. Odpowiedzialność Stron

 1. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków umownych, w tym brak współpracy przy wykonywaniu Umowy z VERSEO.
 2. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za oferowane przez niego produkty/usługi, ich bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność wobec VERSEO jak i zewnętrznych dostawców za pośrednictwem których świadczone są Usługi za naruszenie punktu V.1 Ogólnych Warunków, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pełni zrekompensuje VERSEO wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody.
 4. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność wobec VERSEO jak i zewnętrznych dostawców za pośrednictwem których świadczone są Usługi za wady fizyczne i prawne przekazanych materiałów marketingowych i reklamowych, które są podstawą prawidłowego wykonania Usług przez VERSEO a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pełni zrekompensuje VERSEO wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody.
 5. KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe wykonywanie swoich obowiązków umownych, w tym brak współpracy przy wykonywaniu Umowy z VERSEO.
 6. VERSEO ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszych Ogólnych Warunków z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez KLIENTA korzyści. Odpowiedzialność VERSEO ograniczona jest do wysokości jednokrotności opłaty wniesionej przez KLIENTA za Usługę.
 7. VERSEO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu Usług lub niewykonanie Usług spowodowane z przyczyn pozostających po stronie operatorów mediów internetowych.
 8. VERSEO nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w algorytmie, wytycznych i regulaminach mediów (kanałów) internetowych, w ramach których wykonywane są Usługi. VERSEO nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonywane na rzecz KLIENTA, zgodnie ze zleceniem KLIENTA (Zamówieniem Usługi) lub zgodnie ze specyfiką Usługi, w tym za nałożone na KLIENTA sankcje ze strony operatorów mediów internetowych.
 9. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu Umowy lub przerwania świadczenia w wyniku takiego zdarzenia Usługi powstałe wskutek zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia oraz niemożliwego do zapobieżenia, w szczególności w skutek: nieszczęśliwego wypadku, pożaru, zalania, powodzi, strajku, stanu wojny, stanu wyjątkowego, aktu prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej. Jeśli wskutek takiego zdarzenia nie jest możliwe dalsze świadczenie Usługi przez VERSEO, VERSEO zwraca niewykorzystaną część opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
 10. VERSEO ma prawo do dokonywania przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych Serwisu i serwisów zależnych, przerw koniecznych do rozbudowy, usuwania ewentualnych awarii, innych zdarzeń losowych. VERSEO zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 11. VERSEO zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i serwisów zależnych były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla KLIENTA. O planowanych przerwach Verseo będzie informować KLIENTA z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. VERSEO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych, przerw technicznych, o którym mowa w punkcie X.8 i X.9, oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na świadczenie Usług.
 13. KLIENT oświadcza, że jest mu wiadome, że działania prowadzone w ramach świadczonych Usług przez VERSEO nie gwarantują mu osiągnięcia określonych korzyści gospodarczych, a VERSEO nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju okoliczności.
 14. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy przekazanych materiałów marketingowych i reklamowych, które zostaną wykorzystane przez VERSEO, w związku ze świadczeniem Usług, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich w pełni zrekompensuje VERSEO wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody.

XI. Komunikacja Stron

 1. Strony oświadczają, że wszelkie oświadczenia i korespondencję mogą składać na adresy korespondencyjne bądź drogą poczty elektronicznej.
 2. Korespondencja wysłana na powyższe adresy będzie uważana za skutecznie doręczoną z chwilą pierwszego awizowania, chyba że jedna Strona zakomunikuje drugiej Stronie na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej o zmianie miejsca swojej siedziby w terminie 7 (siedmiu) dni od tej zmiany.
 3. Strony oświadczają, że ich uzgodnienia zawarte w drodze komunikacji elektronicznej, o ile nie zmierzają do zmiany treści niniejszej Umowy, są wiążące, jeżeli Umowa lub ustawa nie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenia kierowane tą drogą uważane są za doręczone w chwili, w której możliwy był jej odczyt przez adresata, o ile odczyt ten był możliwy przed godziną 16.00 dnia roboczego. W przeciwnym wypadku oświadczenie takie będzie uważane za doręczone o godz. 8.00 następnego dnia roboczego. Za dzień roboczy uważa się wszystkie dni poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 4. Strony wyrażają zgodę na wzajemne wykorzystanie ich logotypów poprzez zamieszczenie ich w materiałach o charakterze promocyjnym, oraz stronach internetowych informujących o podjętej współpracy.
 5. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności te, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę. KLIENT oświadcza ponadto, iż zachowa w tajemnicy metodykę VERSEO służącą do wykonywania usług objętych Umową oraz że jest świadomy faktu, iż metodyka ta stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego wszelkie prawa majątkowe przysługują VERSEO i podlegają ochronie prawnej.

XII. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych KLIENTÓW jest VERSEO z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3 (60-122 Poznań), z którym można kontaktować się można pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności VERSEO zamieszczona pod adresem https://verseo.pl/polityka-prywatnosci-oraz-regulamin-stron-nalezacych-verseo/

XIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec VERSEO, w szczególności w przypadku jeżeli działania VERSEO przewidziane w niniejszych Ogólnych warunkach są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie VERSEO w zakładce Kontakt, w formie elektronicznej na adres kontakt@verseo.pl lub w formie listu poleconego na adres VERSEO.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail KLIENTA, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie KLIENTA związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, VERSEO zwraca się do KLIENTA na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. VERSEO rozpoznaje sprawę w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. KLIENT otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji VERSEO powiadomi o tym KLIENTA podając powody tej decyzji.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym Ogólnymi Warunkami zastosowanie znajdą: Potwierdzenie Zamówienia, odrębne umowy zawarte między Stronami oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami a postanowieniami Zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jakichkolwiek postanowień niniejszych Ogólnych Warunków pozostałe zapisy zachowują moc obowiązującą. W takim wypadku miejsce postanowienia bezskutecznego lub nieważnego zajmuje postanowienie skuteczne i ważne, które pod względem prawnym i ekonomicznym najbliższe jest temu, co strony zamierzały uzgodnić lub co Strony by uzgodniły zgodnie z założeniami umowy na świadczenie usługi, gdyby Strony rozważały tę kwestię w chwili zawierania Umowy.
 4. Wprowadzenie przez VERSEO nowych lub zmienionych Ogólnych Warunków pozostaje bez wpływu na treść stosunków umownych powstałych przed tą zmianą.
 5. VERSEO zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków w każdym czasie. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie Warunków, VERSEO umieści ich ujednoliconą wersję na stronie internetowej VERSEO.
 6. VERSEO dostarczy KLIENTOWI posiadającemu Konto zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez niego przy pierwszym logowaniu adres e-mail. KLIENT przy logowaniu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jego akceptacji, przy czym za akceptację zmian przez KLIENTA uważa się korzystanie przez niego z Konta, a przede wszystkim złożenie Zamówienia. Odmowa akceptacji zmiany Ogólnych Warunków jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z VERSEO. KLIENT, który nie akceptuje zmian Ogólnych Warunków może wypowiedzieć umowę z VERSEO poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie VERSEO w zakładce Kontakt, drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@verseo.pl bądź pisemną na adres VERSEO. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż do czasu definitywnego rozliczenia (w tym dokonania zapłaty na rzecz VERSEO w związku ze złożonymi Zamówieniami).
 7. Prawem właściwym dla umów pomiędzy KLIENTEM a VERSEO na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszych Ogólnych Warunków będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu.