REGULAMIN

AKADEMIA WIEDZY

I. Postanowienia wstępne

 

  1. Niniejszy Regulamin Akademia Wiedzy (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3 (60-122 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000910174, posiadającą NIP: 7773257986 (dalej zwaną „VERSEO”) usługi dostarczania materiałów edukacyjnych i informacyjnych o różnorodnej tematyce związanej z marketingiem internetowym, w tym treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, za pośrednictwem platformy w domenie verseo.pl/akademia (zwanej dalej „Serwisem”), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej (zwanej dalej „Usługą Akademii Wiedzy” lub „Akademią Wiedzy”).
  2. Regulamin stanowi ponadto regulamin w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim usługa na rzecz Klienta wykonywana jest drogą elektroniczną, to jest między innymi w zakresie prowadzenia konta, w zakresie prowadzenia kursów online.
  3. Do korzystania z Usługi Akademii Wiedzy konieczne jest:

a) urządzenie z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji.
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności Akademii Wiedzy, w tym rejestracji, a także składania zamówień.

 

II. Przedmiot Usługi Akademii Wiedzy

 1. Akademia Wiedzy zawiera materiały edukacyjne i informacyjne z takich modułów jak: webinary, poradniki, podcasty, infografiki, Q&A, blog oraz kursy.
 2. W ramach poszczególnych modułów, VERSEO udostępnia za pośrednictwem Serwisu oraz poczty elektronicznej materiały edukacyjne i informacyjne o różnorodnej tematyce związanej z marketingiem internetowym, w tym treści o charakterze promocyjnym i reklamowym zawierające oferty VERSEO dotyczące produktów i usług, nowości, konkursów, akcji promocyjnych, a także innych wydarzeń związanych z promocją produktów i usług VERSEO.

 

III.Klienci i rejestracja

 1. Klientami (zwanymi dalej „Klientami”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient może dokonać rejestracji (założenia konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie). W związku z utworzonym kontem, Klient otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych Akademii Wiedzy. Umowa o prowadzenie konta i dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych Akademii Wiedzy jest zawierana pomiędzy Klientem a VERSEO z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
 4. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta w Serwisie mogą przeglądać strony w Serwisie, jednakże nie mogą w pełni korzystać z materiałów Akademii Wiedzy, w tym między innymi ich pobrać, obejrzeć, odczytać.
 5. Dostęp do niektórych materiałów edukacyjnych i informacyjnych Akademii Wiedzy może być płatny, zgodnie z informacjami i na warunkach zawartych w Serwisie. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o płatnym materiale. Dokonanie przez Klienta wyboru materiału oraz potwierdzenie woli jego zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna dostępu do wskazanego materiału.

 

IV. Płatne kursy online[K1]

 1. W ramach Serwisu publikowane są informacje o płatnych kursach online oraz warunkach ich zakupu.
 2. Celem uzyskania dostępu do kursu online, Klient dokonuje wyboru kursu. Po dokonaniu wyboru, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia kursu poprzez wskazanie pełnych i prawidłowych danych niezbędnych do zamówienia kursu. Po wypełnieniu formularza zamówienia kursu Klient otrzymuje na adres e-mailowy, który został wskazany w formularzu, potwierdzenie zamówienia, informacje w zakresie dokonania płatności oraz zaproszenie do rejestracji w serwisie w domenie wiedza.verseo.pl (zwany dalej „Serwisem kursów”). Po dokonaniu płatności oraz prawidłowo dokonanej rejestracji w Serwisie Kursów, Klient otrzymuje dostęp do zamówionego kursu. Klient może korzystać z kursu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 3. Umowa o prowadzenie konta w Serwisie kursów i dostęp do zamówionego kursu jest zawierana pomiędzy Klientem a VERSEO z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do kursu.Verseo
 4. Verseo zastrzega, że Klient otrzyma dostęp do kursu w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Klienta.
 5. W ramach Serwisu kursów, po rejestracji konta, celem uzyskania przez Klienta dostępu do kolejnych kursów online, ust. 2, 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio (bez konieczności ponownego zakładania konta przez Klienta).
 6. Dostęp do kursu online jest ważny przez okres roku. Po upływie tego okresu dostęp do kursu wygasa w ramach konta w Serwisie kursów.
 7. Po odbyciu kursu online, Klient może wypełnić test. Wypełnienie testu na poziomie wymaganej ilości punktów, upoważnia Klienta do otrzymaniu dostępu do elektronicznego certyfikatu zaświadczającego odbycie kursu.
 8. W okresie dostępu do kursu, Klient może wielokrotnie powracać do kursu oraz do wypełnienia testu.
 9. Informacje o kursie zawarte w Serwisie opisują jego tematykę oraz planowany przebieg. VERSEO nie jest odpowiedzialne za przydatność danego kursu do działalności Klienta. W szczególności VERSEO nie odpowiada za poziom wiedzy i umiejętności nabytych w związku z udziałem w kursie.

 

V. Płatność

 1. Płatności za płatne materiały Akademii Wiedzy dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą VERSEO, dla wygody Klientów, zawarł umowę.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za materiał nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia wypełnienie formularza zamówienia, zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
 3. Cena zamawianego materiału Akademii Wiedzy podana w opisie materiału w Serwisie obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 4. Dokonanie nabycia dokumentowane jest wystawieniem faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury.
 5. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w Serwisie. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup materiałów, które nie zostały wyłączone z podlegania danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za materiał. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

 

VI. Korzystanie z Serwisu lub Serwisu kursów

 1. Umowa o prowadzenie konta i korzystanie z materiałów edukacyjnych i informacyjnych Akademii Wiedzy zawierana jest na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 5 powyżej. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania świadczenia usług poprzez oświadczenie złożone VERSEO za pośrednictwem poczty elektornicznej na adres akademia@verseo.pl. Klient może domagać się zaprzestania świadczenia usług także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać właściwie zweryfikowana. Usunięcie konta w Serwisie lub Serwisie kursów nastąpi w terminie 72 godzin od momentu otrzymania informacji o rezygnacji, skutkiem czego będzie rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia konta i dostępu do materiałów, przy czym rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania rozliczenia (w tym dokonania zapłaty w związku ze złożonymi zamówieniami przez KLIENTA na materiały płatne). nie brał udział
 2. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować VERSEO, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego w koncie. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 4. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Serwisu lub Serwisu kursów dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych), wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy, jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, VERSEO może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Serwisie lub Serwisie kursów materiały bez zgody, uprawnienia. Klient zobowiązany jest do korzystania z materiałów Akademii Wiedzy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez VERSEO w Serwisie lub Serwisie kursów.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo „VERSEO”), układu i kompozycji stron internetowych VERSEO (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody VERSEO.
 7. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w VERSEO w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń VERSEO, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody VERSEO bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec VERSEO, w szczególności w przypadku niezgodności Usługi Akademii Wiedzy z umową, a także jeżeli działania VERSEO są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Serwisu lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres VERSEO.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w Serwisie lub Serwisie kursów), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, VERSEO zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. VERSEO rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji VERSEO powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za materiał. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie materiału z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.
 7. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
 8. a) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

  b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

  c) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

  d) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Regulamin nie wiążą Klientów działających na prawach konsumenta (podmiotów korzystających według obowiązujących przepisów z praw konsumentów, w tym będących konsumentami) w zakresie, w jakim mogłyby ograniczać lub naruszać ich prawa przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, to jest stanowić niedozwolone klauzule umowne.
 2. Klient działający na prawach konsumenta, który zawarł z VERSEO umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, to jest między innymi jeżeli VERSEO wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta działającego na prawach konsumenta, oraz – w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą tego Klienta, w szczególności w odniesieniu do Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług kursu online.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, należy w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, zapewniający jednak VERSEO możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia, na przykład na poniższy adres: akademia@verseo.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny VERSEO.

 

IX. Dane osobowe

 1. VERSEO jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez VERSEO zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością VERSEO w ramach Usługi Akademii Wiedzy.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności VERSEO, której treść dostępna jest na stronie VERSEO https://verseo.pl/polityka-prywatnosci-oraz-regulamin-stron-nalezacych-verseo/
 4. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można kontaktować się na adres: ochronadanych@verseo.pl

 

X. Postanowienia końcowe

  1. VESREO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a) wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie usług;
b) konieczności dostosowania do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
c) konieczności dostosowania do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych;
d) wprowadzania zmian podyktowanych względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą ochrony prywatności;
e) wprowadzania zmian redakcyjnych.

 1. O zmianie Regulaminu VERSEO powiadomi Klienta nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do konta Klienta powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Klienta wiadomości e-mail.
 2. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Klient w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży na adres: akademia@verseo.pl oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia konta (rezygnacja z konta na zasadach określonych w pkt VI ust. 1 niniejszego Regulaminu).
 3. W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż złożone zamówienie na płatne materiały przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a VERSEO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.