Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez VERSEO sp. z o.o., osób odwiedzających serwisy internetowe, w szczególności serwis w domenie verseo.pl lub prowadzone profile społecznościowe oraz osób kontaktujących się.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60 – 122), przy ul. Węglowej 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000910174, posiadająca NIP: 7773257986 (zwana dalej „Administratorem”).
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres: ochronadanych@verseo.pl.

II. Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
Przetwarzanie dotyczy osób i danych osobowych zależnie od celu, w jakim są przetwarzane (dokładnie wskazanie celów przetwarza III. Polityki prywatności). Dane podawane są dobrowolnie, a konsekwencją niepodania ich może być brak możliwości spełnienia określonego celu, np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli nastąpi wymóg podania danych osobowych, Administrator poinformuje o tym bezpośrednio.
Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

III. Podstawy i okres przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie danych osobowych odbywa się w konkretnych, wyraźnych i w prawnie określonych celach, a Administrator zapewnia, że nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych niezgodnie z poniżej wskazanymi celami.

 1. Realizacja czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w szczególności dotyczy:
  • świadczenia usługi w zakresie zgodnym z zawartą umową;
  • kontaktowania się w zakresie związanym ze świadczoną usługą;
  • podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą.

  Okres przetwarzania danych w tym celu dotyczy czasu trwania umowy.

 2. Realizacja usługi dostarczania Newslettera na zasadach określonych Regulaminem Newslettera, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku dodatkowych danych osobowych podstawą będzie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Okres przetwarzania danych w tym celu dotyczy trwania umowy, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej, niż czas trwania umowy.
 3. Wyświetlanie stron internetowych Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu strony internetowych, zapewnianiu bezpieczeństwa oraz prawidłowego korzystania przez użytkowników. Okres przetwarzania danych osobowych w tym celu jest odmienny i zależny od pliku cookie lub innego podobnej technologii (pliki cookie niezbędne – więcej w VII. Polityka cookie), która ma zastosowanie, a dokładny czas dla poszczególnych plików cookie został określony w banerze cookie wyświetlanym w witrynie Administratora.
  Pliki cookie, które nie występują, jako niezbędne, używane są na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która udzielana jest przed ich zastosowaniem. Zgoda może zostać odwołana w każdym momencie.
  Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 4. Nawiązanie relacji handlowych, w tym udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób, których dane dotyczą, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na odpowiadaniu na kierowane zapytania. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu udzielenia odpowiedzi przez Administratora.
 5. Nawiązywania lub realizowania relacji w zakresie współpracy z kontrahentem/klientem, którego, osoba której dane dotyczą, reprezentuje lub w którego imieniu się kontaktuje w ramach zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na prawidłowym wykonywaniu umowy. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane wskazane w umowie, a okres retencji wynosi do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do momentu trwania umowy lub zakończenia współpracy z klientem/kontrahentem.
 6. Dochodzenie lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i obsługa reklamacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i osób, których prawa dotyczą, a okres retencji odnosi się do okresu przedawnienia danego roszczenia.
 7. Działania marketingowe usług własnych lub podmiotów trzecich odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu usług i dążeniu do nawiązania współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych, w zakresie działań marketingowych, wynosi do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku jego niewniesienia dane nie będą przetwarzane po upływie maksymalnie 3 miesięcy od momentu ostatniej korespondencji.
  W przypadku niektórych działań marketingowych dane osobowe mogą zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych. W takim przypadku podejmowane działania dotyczą danych kontaktowych, które zostały pozyskane.
 8. Realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami podatkowo-rachunkowymi. Okres retencji danych przetwarzanych w tym celu jest równy z okresem trwania obowiązku prawnego, gdzie okres ten określany jest obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Działania analityczne i statystyczne odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc uzasadnionym interesie Administratora, który odnosi się do analizy aktywności, optymalizacji stron internetowych Administratora, a także oszacowania zainteresowań. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia korzystania z określonej usługi/funkcjonalności lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu pozyskania danych przez Administratora.
 10. Prowadzenie profili społecznościowych i informowania za ich pośrednictwem o aktywności Administratora, promowaniu i reklamowaniu organizowanych wydarzeń, promowaniu marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności – odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu usług w ramach mediów społecznościowych. Okres przetwarzania danych osobowych, w zakresie profili społecznościowych, wynosi do momentu korzystania z profilu społecznościowego, który powiązany jest z profilem Administratora lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 11. Przeprowadzania konkursów/akcji promocyjnych, w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz wydania nagród odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja konkursu/akcji promocyjnej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i wypełnienia wszystkich czynności z nim powiązanych, a w odniesieniu do zwycięzców konkursu dane osobowe będą przetwarza przez miesiąc od zakończenia konkursu.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jeżeli zostały spełnione prawnie wskazane warunki, ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania kopii,
 2. prawo sprostowania,
 3. prawo do żądania usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które podstawą jest uzasadniony interes Administratora, w celach marketingowych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez VERSEO narusza przepisy obowiązującego prawa (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na adres e-mail: ochronadanych@verseo.pl stosownego żądania. W przypadku braku możliwości identyfikacji osoby składającej żądanie, Administrator może zwrócić się o podanie dodatkowych danych.

V. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: przewoźnikom i podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, podmiotowi obsługującemu księgowość, podmiotom świadczącym usługi prawne, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom dostarczającym oprogramowania lub systemy informatyczne oraz firmom windykacyjnym.

Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to konieczne z uwagi na określony cel i z poszanowaniem odpowiedniego stopnia ochrony. Przekazywanie poza EOG odbywa się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą. Dokładne informacje o podstawie przekazania w zakresie poszczególnych dostawców dostępne są u Administratora, z którym można skontaktować się drogą e-mailową na adres: ochronadanych@verseo.pl.

VI. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dane osobowe dotyczą. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług.

VII. Pliki cookie

VII.I. Informacje ogólne

Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Administrator i przechowywane w urządzeniach końcowych osób przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Administrator w ramach stosowania plików cookie może przetwarzać dane o urządzeniu użytkownika, jego lokalizacji, czynnościach wykonywanych na stronie internetowej (np. czas wizyty) oraz inne dane, zależne od zastosowanego pliku cookie (np. zainteresowanie wybraną reklamą). Pliki cookie, co do zasady, nie są danymi osobowymi, jednak poprzez połączenie z innymi informacjami, mogą w pewnym zakresie tworzyć dane osobowe.

VII.II. Pliki stosowane na stronie internetowej verseo.pl

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie – z uwagi na czas przechowywania – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Administrator – z uwagi na cel ich stosowania – wykorzystuje pliki cookie:
  • Niezbędne – Pliki cookie oraz podobne technologie, które umożliwiają funkcjonowanie strony. Kategoria ta nie może zostać wyłączona z uwagi na prawidłowe działanie witryny.
  • Statystyczne – Pliki cookie pozwalające właścicielowi strony internetowej na monitorowanie ruchu użytkowników na witrynie oraz weryfikowanie wyborów podejmowanych, w tym badanie ilości odwiedzin. Pliki cookie statystyczne pozwalają na budowanie anonimowych statystyk, które pomagają w rozwijaniu i ulepszaniu witryny.
  • Marketingowe –   Pliki cookie, które stosowane są w zakresie wyświetlanych reklam oraz dostosowywania ich do preferencji użytkownika. Dostosowanie następuje poprzez analizę zachowań poszczególnych użytkowników na stronie internetowej. Analiza może zostać powiązana również z zachowaniami na innych witrynach, zależnie od dostawcy pliki cookie.
  • Funkcjonalne – Pliki cookie umożliwiające zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronie, przykładowo: preferowany język strony, rozmieszczenie treści oraz region, w którym znajduje się użytkownik.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookie – z uwagi na właściciela – własne oraz podmiotów trzecich. Cookies własne są przesyłane bezpośrednio przez stronę internetową, a cookie podmiotów trzecich tworzone są przez zewnętrzne podmioty i administrowane przez te podmioty.

Podmiotami trzecimi, o których mowa powyżej, są:

 1. Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, poprzez:
  1. Google Ads (pliki cookie marketingowe prowadzące i oceniające kampanie reklamowe);
  2. Google Analytics (pliki statystyczne badające zachowanie użytkowników).
   Więcej informacji: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008;
  3. Google Tag Manager (pliki reklamowe kontrolujące kampanie reklamowe).
   Więcej informacji: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
  4. reCAPTCHA (pliki cookie niezbędne zapewniające bezpieczenieństwo, przykładowo zabezpieczające przed masowym dodawaniem komentarzy);
  5. YouTube, którego widgety osadzone są na stronie internetowej, a które pozwalają na odtworzenie określonego filmiku, o czym informowany jest Google, co pozwala na analizę, optymalizację i prawidłowe działanie serwisu YouTube wraz z widgetem, jak i personalizowanie reklam. Jeżeli użytkownik zalogowany jest na konto Google informacje o odtworzeniu określonego nagrania na stronie internetowej łączone są z zalogowanym kontem. Więcej informacji: https://policies.google.com/privacy oraz https://www.youtube.com/t/terms
   Więcej informacji o Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl.
 2. Wistia, Inc., 120 Brookline Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA, którego widgety osadzone są na stronie internetowej, a które pozwalają na odtwarzanie filmów umieszczonych w serwisie przez Administratora. W ramach odtworzenia filmu identyfikowany jest adres IP oraz czas oglądania. Administrator poprzez narzędzie może łączyć pobrane dane z już posiadanymi.
  Więcej informacjii: https://wistia.com/privacy
 3. SoundCloud Global Limited & Co. KG, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Niemcy, którego widgety osadzone są na stronie internetowej, a które pozwalają na odtworzenie nagrań zawartych w serwisie SoundCloud bezpośrednio ze strony internetowej Administratora.
  Więcej informacji: https://soundcloud.com/pages/privacy#who-controlls-your-data
 4. Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone (pliki cookie marketingowe prowadzące i oceniające kampanie reklamowe oraz piksele Facebooka).
  Więcej informacji: https://www.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content
 5. Synerise S.A., ul. Zabłocie 43B, 30-701 Kraków (pliki statystyczne zbierające informacje o zachowaniach użytkowników)
  Więcej informacji: https://synerise.com/legal/privacy-policy
 6. HubSpot, Inc., Two Canal Park, Cambridge, MA 02141, Stany Zjednoczone, która dostarcza narzędzia umożliwiające weryfikację, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej, w szczególności w zakresie umieszczonych na stronie formularzy.
  Więcej informacji: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
 7. Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone (pliki cookie marketingowe), która dostarcza technologię Bing Ads, umożliwiającą wyświetlanie określonych reklam, które bazują na zanalizowanych zachowaniach użytkowników, również z innych stron internetowych. Pliki cookie od tego dostawcy analizują również konwersję w zakresie wyświetlanych reklam (pliki statystyczne).
  Więcej informacji: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
 8. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (pliki cookie statystyczne oraz marketingowe).
  Więcej informacji: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
 9. Icon Digital LLC, 1409 Coachman Drive, Waxhaw, NC 28173 (pliki cookie statystyczne oraz marketingowe).
  Więcej informacji: https://www.whatconverts.com/privacy-policy
 10. Narzędzia społecznościowe. W ramach strony internetowej stosowane są również wtyczki społecznościowe innych serwisów, takich jak Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube oraz Facebook. Przy odwiedzinach na naszej stronie internetowej dostawca poszczególnej wtyczki z serwisu społecznościowego otrzymuje informację o odwiedzinach, identyfikatorze użytkownika oraz informacjach dotyczących przeglądarki. Administrator serwisu może wykorzystać poszczególne informacje również do własnych celów, takich jak analiza, optymalizacja oraz dostosowywanie reklamy z uwagi na odwiedziny na naszej stronie internetowej. Przy zalogowaniu w jednym z serwisów, informacje mogą być łączone bezpośrednio z zalogowanym profilem.
  Więcej informacji:

 

VII.III. Zarządzanie plikami cookie

Wszystkie wskazane pliki cookie, poza niezbędnymi, wymagają zgody użytkownika przed ich zastosowaniem. Użytkownik dokonuje wyboru wobec stosowanych plików cookie (wyjątkiem pozostają niezbędne), a do czasu wyrażenia wyraźnej zgody – zaakceptowania i wyboru poprzez przycisk – pliki cookie są blokowane.  W każdym momencie użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookie na stronie internetowej Administratora, poprzez wycofanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu, wobec cookie, które nie są niezbędne.
Ustawienia cookie mogą być również zmienione bezpośrednio w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Użytkownik na poziomie przeglądarki może zarządzać plikami cookie, poprzez ustawienie każdorazowej informacji o umieszczeniu cookie na urządzeniu lub blokowanie ich automatycznego zapisu. Zależnie od przeglądarki konfiguracji można dokonać zgodnie z podanymi poniżej informacjami:

 1. Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 
 2. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 3. Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookie/ 
 4. Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
 5. Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

W przypadku ograniczenia plików cookie, niektóre z funkcjonalności, mogą nie działać poprawnie.

Stara Polityka Prywatności (obowiązywała do 06.12.2023)