Ten tekst przeczytasz w 4 minuty

Jeden komentarz

PR a marketing – różnice

PR a marketing – różnice - zdjęcie nr 1

PR a marketing – różnice - zdjęcie nr 2

PR a marketing – dwa światy, nad którymi świeci jedna gwiazda!

PR a marketing – dwa przenikające się pojęcia, które jednak mają wiele cech różnych. Są jak wyścig i miejsce na podium. Public relations ukazuje firmę w charakterze zwycięzcy (lub innym, pożądanym w danym momencie wizerunkiem), a marketing wskazuje jej, jak rozłożyć siły w trakcie wyścigu.

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Public relations to przemyślane, zaplanowane i długoterminowe działania mające na celu dbanie o stosunki z bliższym i dalszym otoczeniem, które długookresowo prowadąi do pozyskania jak największej liczby klientów, zwolenników i ambasadorów.

Działania z zakresu public relations związane są z prowadzeniem stałej wymiany informacji z otoczeniem, żeby wpływać na jego stosunek do organizacji. Tego typu działania wizerunkowe są podzielone na cele średniookresowe obejmujące 1-3 lata oraz długookresowe zaplanowane w czasie 3-5 lat. Działania public relations zawsze są koordynowane ze strategicznymi planami przedsiębiorstwa.

PR a marketing – public relations

Strategie public relations obejmują równoległą realizacje dwóch rodzajów programów:

 • wizerunkowe, strategiczne obejmujące okresy wieloletnie;
 • bieżące, skupiające się na rozwiązywaniu problemów firmy (np. wpadki produktowe, oskarżenia o niewłaściwy proces produkcji, zanieczyszczanie środowiska itp.).

Cele strategiczne związane są bezpośrednio z kształtowaniem wizerunku firmy, relacjami z otoczeniem oraz problemami firmy. Cele te przenikają się wzajemnie, a pierwszeństwo w realizacji, mają te, które usuwają istniejące problemy. Strategiczne public relations ma na celu:

 • modelowanie zaplanowanego wizerunku firmy oraz ukształtowanie pozytywnego odbioru firmy oraz jej celów i wartości;
 • zaufanie i poparcie dla organizacji (osiąganie, podtrzymywanie, wzmacnianie, a także odzyskiwanie w przypadku jego utraty);
 • spełniania przez organizację oczekiwań otoczenia wobec niej (czasem tonowanie tych oczekiwań do realnych rozmiarów możliwych do osiągnięcia);
 • praca nad relacjami pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego interesariuszami – tonowanie konfliktów, wypracowywanie kompromisów, utrzymywania relacji typu win-win;
 • umacnianie pozycji organizacji w postrzeganiu przez otoczenie;
 • społeczna akceptacja dla działań organizacji – osiąganie, podtrzymywanie, odzyskiwanie w przypadkach krytycznych).

PR a marketing – marketing

Marketing jest pojęciem szerszym niż public relations. Obejmuje on wszelkie procesy społeczne, których celem jest rozpoznawanie, pobudzanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb klientów.

Marketing ma na celu dostarczyć klientom potrzebne towary i usługi poprzez tworzenie i wymianę produktów. Jego podstawowym zadaniem jest sprzedaż odpowiednich produktów realizowana na rzecz konkretnie zidentyfikowanych osób, w odpowiednim miejscu i czasie, odpowiedniej cenie, przy użyciu optymalnej promocji dla danego kanału sprzedaży.

Najlepsze firmy potrafią ponadto wywołać potrzebę posiadania u klienta. Klient wcześniej nigdy czuł potrzeby posiadania takiego produktu, bo go dotychczas nie było lub nie był rozpowszechniony.

Marketing jest wynikiem działania przedsiębiorstw w środowisku gospodarki rynkowej – pragnąc osiągać jak najlepsze wyniki i pozycje rynkową, przedsiębiorstwa muszą optymalizować swoje działania na wszystkich płaszczyznach i wielu kanałach reklamowych jednocześnie.

Marketing w płaszczyźnie funkcjonalnej skupia się na optymalizacji działalności samego przedsiębiorstwa poprzez:

 • analizę otoczenia, przeprowadzaną np. przez badania marketingowe, analizie podlegają wszystkie czynniki zewnętrzne mające potencjalny wpływ zarówno na możliwość osiągnięcia sukcesu jak i porażki;
 • badania konsumenckie w zakresie analizy preferencji klientów, ocena ich potencjału oraz sposobu i motywacji podejmowania decyzji zakupowych prowadząca do lepszego spełniania oczekiwań klientów przez produkty firmy;
 • planowanie i rozwój produktu, który ma w jak najpełniejszy sposób realizował oczekiwania klientów (a najlepiej – potrafił wyprzedzać ich oczekiwania, generując nowe potrzeby konsumentów, które produkt konkretnej marki może zaspokoić);
 • dystrybucja w szerokim znaczeniu – zarządzanie kanałami dystrybucji dla konkretnych grup produktów oraz wyodrębnienie rynków hurtowych i detalicznych dla sprzedaży produktów;
 • promocja i reklama – przygotowywanie i realizacja kampanii reklamowych, z zastosowaniem właściwych dla danego produktu instrumentów reklamowych;
 • wdrażanie odpowiedniej polityki cenowej – atrakcyjnej dla klienta, zyskownej dla przedsiębiorstwa, konkurencyjnej na rynku;
 • społeczna odpowiedzialność – jeden z najpóźniej wdrożonych elementów marketingu, podkreślający świadome i odpowiedzialne działanie firmy w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży i wycofywania zużytych produktów np. badanie i certyfikowanie produktów pod względem bezpieczeństwa dla użytkownika, ale także dla środowiska naturalnego.

Marketing jako pojęcie instytucjonalne, kojarzony jest przede wszystkim z:

 • osobami realizującymi funkcjonalną stronę marketingu – praktycznie z wszystkimi pracownikami organizacji, które mają wpływ na wytwarzanie, rozwój i sprzedaż produktu;
 • procesy marketingowe realizowane są również przez firmy zewnętrzne, takie jak:
 1. agencje badań rynkowych, którym zlecane jest przeprowadzanie na rzecz firmy specjalistycznych badań oraz analiz wyników;
 2. agencje reklamowe projektujące i wdrażające kampanie reklamowe produktów i usług oferowanych przez firmę – np. Verseo;
 3. firmy konsultingowe analizujące pozycje firmy na rynku, jej możliwości rozwoju oraz wskazań do dalszego pozycjonowania na rynku.

Marketing w ujęciu przedmiotowym oparty jest najczęściej na modelu marketing mix. Model ten opiera się na grupie elementów, kontrolowanych przez przedsiębiorstwo, poprzez które firma może wpływać na rynek.

Obecnie powszechnie wykorzystywanym modelem marketing mix jest tzw. model 7P (opcjonalnie 4P lub 8 P w zależności od branży) obejmujący:

 • produkt (Product) – wolumen oferowanych produktów, ich parametry takie jak: jakość, cechy, opakowanie, rozmiar, nazwę marki, a także obsługę posprzedażową (gwarancja i możliwość dokonywania zwrotów);
 • cenę (Price) – wysokość ceny, potencjalne rabaty i upusty oraz udostępniane przez przedsiębiorstwo warunki i okres płatności;
 • miejsce (Place) – kanały dystrybucji, rodzaje transportu, wielkość stanów i zapasów;
 • promocję (Promotion) – promocja sprzedaży lub usług, rodzaje reklamy, działania public relations oraz ich wzajemne oddziaływanie w taki sposób, żeby wzmacniały swoje działanie dla firmy;
 • pracownicy (ang. people) – poprzez zastosowania odpowiednich technik sprzedażowych zachęcanie do kupna produktu;
 • proces świadczenia usługi ( ang. process)- zainteresowanie klienta oferowanym produktem, dystrybucja informacji o produkcie, jego sprzedaż i obsługa posprzedażowa;
 • świadectwo materialne (ang. phisical evidence)- czyli tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, w celu wzbudzenia pozytywnych odczuć klienta.

Marketing jest zatem szeregiem działań skierowanych zarówno do wnętrza jak i na zewnątrz organizacji. Działania marketingowe mają realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego pozycję na rynku oraz oferowane produkty i ich pozycjonowanie.

PR a marketing – podsumowanie

Public relations jest tylko jednym z elementów marketingu nastawionym na jak najlepsze prezentowanie zarówno samej firmy jak i jej produktów na zewnątrz. Jej podstawowym zadaniem jest utrzymywanie jak najlepszego wizerunku przedsiębiorstwa, pozytywnego nastawienia klientów i interesariuszy – jednak bez realnego wpływu na sam oferowany produkt. Public relations jest wizją firmy dla świata zewnętrznego, obrazem tego jak przedsiębiorstwo chce być postrzegane i do czego dąży. Obraz wykreowany przez public relations zawsze – bardziej lub mniej odbiega od realnego stanu przedsiębiorstwa, prezentując jego lepszą stronę.

Marketing ma za zadanie znaleźć faktyczne rozwiązania – nie zawsze najpiękniejsze i najbardziej pożądane, ale przynoszące realne, wymierne efekty dla przedsiębiorstwa w postaci redukcji strat i osiągnięcia na powrót oczekiwanego poziomu zyskowności.

Komentarze (1)

Wymagany, ale nie będzie opublikowany
 • PR a marketing – różnice - zdjęcie nr 5

  pablo

  10 mar 2022, 12:44

  dla laika oderwanego od produkcji z zamiarem stworzenia planu kreacji i komercjalizacji produktu -bomba:-)