1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. „Organizator” – organizator Programu Partnerskiego, tj. Verseo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60–122) przy ul. Węglowej 1/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986, Regon: 363488730.
 2. „Program Partnerski” – program, którego celem jest promowanie usług Organizatora wśród Potencjalnych Klientów oraz pozyskanie nowych Klientów na usługi oferowane przez Organizatora.
 3. „Partner” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi Organizatora.
 4. „Potencjalny Klient” – inna niż Partner, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która wyraża zainteresowanie usługami marketingu internetowego.
 5. „Klient” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która podpisała z Organizatorem umowę na świadczenie usług na łączną kwotę w wysokości co najmniej 2000 PLN netto, z wyłączeniem kosztów mediów reklamowych, takich jak budżet Google Ads, budżet YouTube, budżet Facebook itp.
 6. „Dane Kontaktowe” – dane umożliwiające kontakt i identyfikację Potencjalnego Klienta,
  w szczególności: imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 7. „Skuteczne Polecenie” – sytuacja w której Potencjalny Klient do którego Dane Kontaktowe przekazał Partner lub Potencjalny Klient który wskazał Partnera jako podmiot polecający usługi Organizatora, został Klientem oraz opłacił wynagrodzenie na rzecz Organizatora w łącznej wysokości co najmniej 2000 PLN netto, z wyłączeniem kosztów mediów reklamowych, takich jak budżet Google Ads, budżet YouTube, Budżet Facebook itp.
 8. Nagroda” – wynagrodzenie za świadczenie usługi reklamowej, w wysokości 500 PLN netto, należne za każde Skuteczne Polecenie. Wysokość wypłat jest nieograniczona. Im więcej skutecznie polecisz “Nowych Klientów”, tym więcej otrzymasz pieniędzy.

2. Postanowienia ogólne

 1. Dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego jest Regulamin. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://verseo.pl/o-nas/program-partnerski.
 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.

3. Zasady współpracy

 1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem możliwe jest po wypełnieniu przez Partnera formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://verseo.pl/o-nas/program-partnerski i zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. O rejestracji w Programie Partnerskim, Partner poinformowany zostanie drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Za moment przyjęcia do Programu Partnerskiego uważana jest chwila w której Organizator zaakceptował wniosek Partnera. Z udziału w programie Partner może zrezygnować w każdej chwili, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej pp@verseo.pl.
 4. Partnerem zostać może jedynie podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Organizator nie dopuszcza do udziału w Programie Partnerskim osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 5. Partner zobowiązany jest podczas rejestracji do podania prawdziwych danych.
 6. Partner akceptując zapisy Regulaminu zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 7. Partner dołoży staranności w promocji usług Organizatora, w szczególności poprzez promocję zgodnie z wytycznymi Organizatora oraz z dbałością o jego dobre imię i renomę.
 8. Podczas promowania usług Organizatora, Partner używać może materiałów własnych materiałów promocyjnych jak i materiałów promocyjnych przygotowanych w tym celu przez Organizatora.
 9. Niedozwolone jest promowanie usług Organizatora na stronach internetowych, które zawierają treści zabronione przez prawo, w sposób naruszający prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiący czyny nieuczciwej konkurencji.
 10. Organizator nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta, ani wglądu w dokumenty księgowe.
 11. Za Potencjalnych Klientów, nie uważa się:
  1. podmiotów które kontaktowały się z Organizatorem w celu nawiązania współpracy przed przekazaniem ich Danych Kontaktowych przez Partnera a które nie wskazały danych Partnera jako podmiotu, który polecił mu usługi Operatora;
  2. podmiotów, które korzystały już z usług Organizatora;
  3. podmiotów powiązanych z Partnerem w myśl ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
  4. pracowników (nawet jeśli prowadzą działalność gospodarczą) i współpracowników Partnera.

4. Rozliczenia

 1. O każdym Skutecznym Poleceniu Partner poinformowany zostanie drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Programie Partnerskim.
 2. Za każde Skuteczne Polecenie, Partnerowi przysługuje Nagroda w wysokości 500 zł netto.
 3. W sytuacji kiedy kilku Partnerów przekazało Dane Kontaktowe tego samego Potencjalnego Klienta, Nagroda przysługuje Partnerowi, który przekazał je jako pierwszy.
 4. Nagroda należna jest Partnerowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient spełnił warunki Skutecznego Polecenia. Organizator drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Programie Partnerskim, poinformuje Partnera o kwocie w jakiej uprawniony jest on w danym miesiącu wystawić fakturę.
 5. Partner wystawi Organizatorowi fakturę tytułem świadczenia usług reklamowych za wszystkie Skuteczne Polecania w danym miesiącu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Faktury przesłane powinny być w formie elektronicznej, na adres mailowy pp@verseo.pl. Faktury przesłane bez wcześniejszego uzgodnienia jej wysokości z Organizatorem o którym mowa w punkcie 4.4., mogą zostać przez Organizatora odesłane bez księgowania.
 6. Organizator zobowiązuje się do opłacenia faktury w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
  na numer rachunku bankowego podany na wystawionej przez Partnera fakturze.
 7. W przypadku gdy Klient zalega z płatnościami na rzecz Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty Nagrody za jego Skuteczne Polecenie, do czasu uregulowania przez Klienta całości zaległości, na co Partner wyraża zgodę. Za okres wstrzymania wypłaty Nagrody nie przysługują Partnerowi odsetki za opóźnienie.
 8. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości.
 9. Potrącenie wierzytelności wynikającej z Nagrody z wierzytelnością przysługującej Organizatorowi, możliwa jest jedynie po wcześniejszej zgodzie Organizatora.
 10. Klientowi po podpisaniu umowy z Organizatorem przysługuje w pierwszych 3 miesiącach jej trwania 10% rabatu, który naliczany jest od prowizji na usługi określone umową (rabat nie przysługuje na koszty mediów reklamowych, takich jak budżet Google Ads, budżet YouTube, Budżet Facebook itp.). Rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami oferowanymi przez Organizatora.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Partnera i Klientów oraz danych przekazywanych przez nich jest Verseo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60–122) przy ul. Węglowej 1/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986, Regon: 363488730, z którym kontaktować można się pod numerem telefonu:
  + 48 534 008 812 i adresem e -mail: ochronadanych@verseo.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane przetwarzane są w celu:
  1. realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO),
  3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Organizator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 5. Organizator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Organizatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 6. Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, to jest partnerom świadczącym:
  1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
  2. usługi marketingowe,
  3. usługi windykacyjne,
  4. usługi księgowości, rachunkowości,
  5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 8. Partner lub Klient przekazując Dane kontaktowe Organizatorowi, oświadcza, że uzyskał zgodę na ich przekazanie. Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 9. Całość informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znaleźć można na stronie: https://verseo.pl/polityka-prywatnosci-oraz-regulamin-stron-nalezacych-verseo/.

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. Odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyny;
  2. Wykluczenia Partnera oraz odmowy wydania Nagrody, w przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Partnera podczas rejestracji nie są prawdziwe;
  3. Wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu;
  4. Zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się̨ jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom Nagród zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4 Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem https://verseo.pl/o-nas/program-partnerski. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora. Partner, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Organizatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 3.3.
 3. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć Partnerem a Organizatorem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W razie działania sprzecznego z Regulaminem (w tym również w przypadku naruszenia praw osób trzecich), Partner zobowiązany jest do naprawienia powstałej w skutek tego szkody Organizatora.