Regulamin Newsletter

Artykuł 1. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

Operatorem Usługi jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3 (60-122 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596164, posiadająca NIP: 7773257986 (dalej także jako VERSEO) z którym można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Węglowa 1/3, 60-122 Poznań lub drogą e-mailową na adres: kontakt@verseo.pl.

Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników.

Artykuł 2. Przedmiot usługi


Usługa Newsletter polega na bezpłatnym informowaniu Użytkowników o produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i nowościach w ramach serwisu verseo.pl, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.
Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z VERSEO, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Artykuł 3. Warunki korzystania


Usługa Newsletter jest bezpłatna, a umowa zawierana na czas nieoznaczony.
Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie verseo.pl w części dotyczącej Newsletter:

 • poda swój adres e-mail,
 • zaakceptuje niniejszy Regulamin,
 • kliknie przycisk „Zapisz się”.

Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do VERSEO oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, w tym od:

 • korzystania z usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
 • korzystania z usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • korzystania z usługi w sposób naruszający prawa VERSEO, innych klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
 • dostarczania przez lub do danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w serwisie VERSEO w związku ze świadczoną usługą.

Użytkownik zobowiązuje się do posługiwania się danymi, do których wyłączne prawo dostępu ma Użytkownik.
Korzystanie z usługi nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do dostępnych treści. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody VERSEO stanowić może naruszenie prawa. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń VERSEO, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody VERSEO bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody. Zabrania się: dystrybucji, powielania, kopiowania, strumieniowania oraz w innej formie udostępniania materiałów bez zgody VERSEO zarówno osobom trzecim, jak i innym podmiotom.

Artykuł 4. Czas trwania usługi


Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail newsletter@verseo.pl, pocztą na adres VERSEO podany w postanowieniach Artykułu 1 Regulaminu lub poprzez link anulujący subskrypcję w otrzymanym Newsletterze.

VERSEO zastrzega sobie prawo do:

 • wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do Użytkownika.
 • czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
 • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej usługi, na podane przez nich adresy e-mail bez konieczności podania przyczyny,
 • zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.
 • usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

Artykuł 5. Dane osobowe


VERSEO jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

Dane osobowe są przetwarzane przez VERSEO zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu VERSEO (np. dochodzenie roszczeń).

VERSEO zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez VERSEO przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie verseo.pl

Artykuł 6. Reklamacje


Użytkownik może złożyć reklamację wobec VERSEO, w szczególności w przypadku jeżeli działania VERSEO przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie VERSEO w zakładce Kontakt, w formie elektronicznej na adres kontakt@verseo.pl lub w formie listu poleconego na adres VERSEO podany w Artykule 1 Regulaminu.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail Użytkownika, opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, VERSEO zwraca się do Użytkownika na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

VERSEO rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji VERSEO powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.

Artykuł 7. Postanowienia końcowe


VERSEO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.verseo.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na wskazanej stronie www przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.